Hoppá! Valamilyen hiba történt


Elnézését kérjük, de ismeretlen hiba történt a rendszerben. Kérjük töltse újra az oldalt, vagy próbálkozzon később.

Kijelentkezés


Biztosan ki szeretne jelentkezni a fiókjából?

A www.somogyi.hu honlapot a Somogyi Elektronic Kft. üzemelteti a célból, hogy online vásárlási lehetőséget biztosítson ügyfelei számára és tevékenységével kapcsolatos információkat, adatokat publikáljon.

A honlap szerverének üzemeltetését ZNET Telekom Zrt. (székhely: 8866 Becsehely, Kossuth út 55., e-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu) végzi saját infrastruktúráján, Somogyi Elektronic Kft-től fizikailag elkülönült helyen.

Tárhelyszolgáltató: ZNET Telekom Zrt. (székhely: 8866 Becsehely, Kossuth út 55., e-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu)

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt a Somogyi Elektronic Kft. által a személyes adatok kezelése során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról. Cégünk ügyel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartsa.

Az adatok kezelője

Somogyi Elektronic Kft. (székhely: H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.; e-mail: somogyi@somogyi.hu, www.somogyi.hu, 96/512-512, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-117820/2017.)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.somogyi.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten (a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás) használhatóak fel. Amennyiben Ön feliratkozott hírlevélre, célja továbbá a hírlevél küldése is.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ön jogainak védelme.

Somogyi Elektronic Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – jogszabályi kötelezés kivételével – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap böngészésével, bármilyen funkciójának használatával Ön elfogadja az ezen tájékoztatóban leírtakat és hozzájárul adatai cégünk által történő kezeléséhez. Ha nem ért egyet jelen tájékoztató tartalmával, kérjük, ne használja a honlapot és annak semmilyen funkcióját!

Az adatkezelésre az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre

Viszonteladóknál regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni:

 • cégnév
 • kapcsolattartási e-mail cím
 • rendelési e-mail cím
 • adószám
 • telefonszám
 • ország
 • deviza
 • cím adatok (irányítószám, helység, közterület)
 • alapító okirat.

Megadható adatok:

 • közösségi adószám
 • fax
 • kiegészítő cím adatok (kerület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó)
 • megjegyzés

Végfelhasználóknál regisztrációkor a következő adatokat kötelező megadni:

 • e-mail cím
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • cím adatok (irányítószám, helység, közterület)

Megadható adatok:

 • értesítési SMS szám a csomag érkezéséről
 • telefonszám
 • fax
 • kiegészítő cím adatok (kerület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó)

A Somogyi Elektronic Kft. kezelésébe az alábbi módokon juthat az Ön személyes adata:

 • A www.somogyi.hu honlap használatával Ön megadhatja nevét, elérhetőségeit, egyéb adatait, ha a honlap funkcióját használva kapcsolatba kíván lépni velünk.
 • Weboldalunkon kezdeményezheti viszonteladói vagy magánvásárlói regisztrációját. Ekkor megadhat személyes adatokat is.

Ezeket az adatokat az Ön engedélyével rögzítjük és kezeljük. A Somogyi Elektronic Kft. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsággal és bizalmassággal kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. A megadott személyes adatokat azonban Somogyi Elektronic Kft. nem ellenőrzi. Azok valóságnak való megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak - kérelemre történő - törléséig tart. A regisztráció kérelemre történő törlésére bármikor, az Ön írásos kérelmére kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától a kérelemre történő törlésig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatfeldolgozók igénybevétele

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat elsődlegesen a Somogyi Elektronic Kft. illetve annak munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatok megismerésére jogosultak továbbá az alábbi táblázatban meghatározott szervezetek, az ott meghatározott tevékenységük ellátása érdekében.

Cégnév Cím Tevékenység
Docca Outsource IT Kft. 1117 Budapest, Infopark stny. 1. „I” ép. EDI szolgáltatáson keresztül történő számlaközvetítés
Kógens Kft. 9022 Győr, Újvilág u. 6. könyvvizsgálat
Prosper Szoftverház Kft. 9022 Győr, Rákóczi u. 36. informatikai szolgáltatás, vállalatirányítási rendszer
EXPRESS ONE HUNGARY KFT. 1239 Budapest, Európa út 12. futárszolgálati tevékenység
TS Consult Kft. 9024 Győr, Hunyadi u. 6. könyvelés

Adatbiztonság

A Somogyi Elektronic Kft. a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Somogyi Elektronic Kft. elkötelezetten ügyel arra, hogy az Ön, valamint minden ügyfele, partnere, honlap-látogatója személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Somogyi Elektronic Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Somogyi Elektronic Kft. elhatárolja magát olyan esetektől, amikor rajta kívül álló okokból harmadik személyek (pl. hacker, fizikai vagy elektronikus behatoló) jogellenesen személyes vagy egyéb információt fürkésznek ki. Ez esetben a Somogyi Elektronic Kft. nem vállal felelősséget a rajta kívül álló módon történő adatkezelésért.

A Somogyi Elektronic Kft. nem vállal felelősséget és az adatkezelési szabályozásán kívüli esetként értelmezi azokat az eseteket, amikor Ön vagy bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját maga tesz közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé személyes adatokat harmadik személyek számára - így pl. felhasználónév, jelszó vagy kód nem megfelelő kezeléséből adódóan -, akik azt jogellenes célra vagy jogellenes módon is felhasználhatják.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. fent hivatkozott szakasza alapján amennyiben a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, a Somogyi Elektronic Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • a Somogyi Elektronic Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ezen jogalap alkalmazását megelőzően azonban a Somogyi Elektronic Kft-nek el kell végeznie az ún. érdekmérlegelési tesztet, mely alapján vizsgálni kell az adatkezelői jogos érdeket és a vele szemben álló adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot. A teszt elvégzését követően lehet megállapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat, vagy sem.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ön, mint viszonteladó a bejelentkezési azonosítóját, rendelési e-mail címét és a jelszavát a www.somogyi.hu honlapon Fiókom/Adataim menüpont alatt maga is helyesbítheti.

Ön, mint végfelhasználó vezetéknév, keresztnév, jelszó, helység, irányítószám, közterület adatait maga is módosíthatja a szállítási adatainál pedig a kerület, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokat módosíthatja és törölhet is a www.somogyi.hu honlapon Fiókom/Adataim menüpont alatt.

A fentieken túl Ön és bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérheti a Somogyi Elektronic Kft. által kezelt személyes adatai

 • helyesbítését,
 • törlését, zárolását (kötelező adatkezelés kivételével), valamint
 • kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken:

A kérelem fenti elérhetőségekre történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül Somogyi Elektronic Kft. írásban ad tájékoztatást, vagy írásban közli a tájékoztatás megtagadásának jogszabályi alapját.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a rendelkezésére áll, Somogyi Elektronic Kft. a személyes adatot helyesbíti.

A helyesbítésről, törlésről, zárolásról Somogyi Elektronic Kft. 5 munkanapon belül értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Somogyi Elektronic Kft. a helyesbítésre, zárolásra vagy törlésre vonatkozó kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Ön tiltakozhat továbbá személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3 munkanap alatt megvizsgálja Somogyi Elektronic Kft., annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. 

Ön a fentieken túl

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben Ön szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a www.somogyi.hu honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Somogyi Elektronic Kft. jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Ilyen esetben Somogyi Elektronic Kft. minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából./p>

A honlap használata, böngészése során az Ön böngészője segítségével kis adatcsomagokat (cookie-kat, sütiket) helyezhetünk el az Ön készülékén. Cookie-k használata bevett gyakorlat napjaink internetezési kultúrájában. Egyéb, az Ön operációs rendszere, alkalmazásai által létrehozott, lementett adatok cégünktől függetlenek és nincs ráhatásunk a kezelésükre.

Kétféle cookie helyezhető el az Ön készülékén. Ezek a rövid időtartamú cookie-k (session cookies) és hosszú időtartamú cookie-kat (long term cookies). A rövid időtartalmú cookie-k addig léteznek, amíg az adott weboldalon tartózkodik. Amikor bezárja a meglátogatott oldalt, ezek a cookie-k törlődnek. A hosszú időtartalmú cookie-k az oldal bezárása után is a készülékén maradnak, és legközelebb mikor meglátogatja az oldalt ezek információval szolgálhatnak a felkeresett weboldal számára. A cookie-k alkalmazásának céljáról a továbbiakban olvashat.

Cookie-k használatának céljai:

 • Rövid időtartamú cookie-k: a webáruház funkcionális és biztonságos működéséhez elengedhetetlen ezen cookie-k használata.
 • A honlap böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics szolgáltatásait használjuk, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel. Ez a szolgáltatás működésének céljából cookie-kat helyezhet el az Ön készülékén. A Google Analytics olyan információkat szolgáltat számunkra, melyek hasznosak lehetnek a weboldal fejlesztésében, felhasználói élmény fokozásában.
 • A "Felhasználó megjegyzése" funkció használatakor cookie-t használunk a funkció megvalósításához.
 • A "Kosár" működéséhez szintén cookie-kat használunk.

Cookie-k (Sütik) engedélyezése, tiltása, törlése:

Böngészője segítségével lehetősége van a cookie-kat engedélyezni, letiltani, törölni. A legtöbb modern böngésző olyan lehetőséget is biztosít, amely segítségével bizonyos oldalaknak engedélyezheti, másoknak tilthatja a cookie-k elhelyezését. A beállítások további megismeréséhez keresse fel böngészőjének hivatalos weboldalát. Figyelem! A cookie-k letiltása esetén a webáruház működése nem garantált! Hibás és rendellenes működést válthat ki! Amennyiben nem szeretné, hogy oldalunk cookie-kat helyezzen el a gépén kérjük ne használja a webshopot!


Győr, 2016. november 10.

loading...