Hoppá! Valamilyen hiba történt


Elnézését kérjük, de ismeretlen hiba történt a rendszerben. Kérjük töltse újra az oldalt, vagy próbálkozzon később.

Kijelentkezés


Biztosan ki szeretne jelentkezni a fiókjából?

 1.  A cég fontosabb adatai, elérhetőségei:

  • Cégnév: Somogyi Elektronic Kft.
  • Székhely és postacím: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
  • E-mail cím: webaruhaz@somogyi.hu
  • Telefonszám: +36 96 512-520
  • Fax: +36 96 512-517
  • Cégjegyzékszám: 08-09-002824
  • Adószám: 10229095-2-08
  • Tárhelyszolgáltató: ZNET Telekom Zrt. (székhely: 8866 Becsehely, Kossuth út 55., e-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu)
 2.  Szállítási és fizetési feltételek

  1.  Szállítási, kezelési költség

   A megrendelt termékek kiszállítása futárszolgálattal történik. Az EXPRESS ONE KFT. futára a csomagokat a rendelés leadását követően 24-48 órán belül, munkanapokon szállítja ki a megrendelőnek, az általa megadott címre.

   Szállítási, kezelési költség:

   • 10.000 Ft alatti rendelés esetén 1000 Ft szállítási költséget számolunk fel
   • 10.000 Ft feletti rendelés esetén nem számolunk fel szállítási költséget

   A megrendelt termékek átvétele személyesen is lehetséges, de ebben az esetben a megrendelés során mindenképpen kérjük ezt jelezni.
   A személyes átvétel kizárólag cégünk győri székhelyén (9027 Győr, Gesztenyefa út 3.), munkaidőben lehetséges (hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken 8-13.30 óráig).

  2.  Fizetési mód

   • Ha a futárszolgálattal kiszállított csomaghoz utánvéttel szeretne hozzájutni, a teljes összeget az EXPRESS ONE KFT. csomagfutárának kell kifizetnie, aki a pénz átvétele után átadja Önnek a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot.
   • Webáruházunkban lehetősége van online bankkártyás fizetésre is. Bővebb információkat a Tájékoztató a bankkártyás fizetésről oldalon olvashat.
  3.  Számlázás

   A vásárló minden esetben elektronikus számlát kap a vásárlásáról. Az elektronikus számlát a megrendelés során a megrendelő által megadott (saját) e-mail címre kiküldjük, a csomag összekészítését és számlázását követően. Amennyiben a megadott e-mail cím téves, vagy nem létező e-mail cím, a megrendelő nem kapja meg a számlát. Ennek felelőssége minden esetben megrendelőt terheli. A kiszállított csomagban csak számlahelyettesítő okmány található.

  4.  Kiszállítás

   A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon 8-17 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatjuk.

   Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a futárszolgálat a következő munkanapon díjmentesen, újra megkísérli a kiszállítást.

   A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben (weboldalról letölthető) kerül rögzítésre.

  5.  Szerződött futárszolgálati partnerünk

   EXPRESS ONE HUNGARY KFT.
   Telefon: +36 1 8 777 400
   Fax: +36 1 8 777 499
   E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

 3.  Elállás, felmondás

  Az e pontban foglaltak a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott fogyasztókra, azaz a kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vásárlóinkra vonatkoznak.

  A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A felmondási határidőt

  1. a terméknek
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

  a vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani.

  A vásárló fentieken túl a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  Ha a szerződés megkötésére a vásárló tett ajánlatot, a vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

  Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac cégünk által nem befolyásolható, az elállás gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

  Amennyiben a vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt köteles a korábban megadott elérhetőségek valamelyikére írásban eljuttatni Ha a vásárló emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését cégünk tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja

  Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a vásárló a szerződés megkötése előtt tájékoztatta cégünket annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.

  Ha a vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, cégünk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

  Írásban történő elállás esetén az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi cégünknek.

  Postai úton történő megküldésnél a postára adás dátumát, e-mail-en vagy telefaxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax elküldésének ideje irányadó a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő elállás esetén a levelet ajánlott küldeményként szükséges feladni, hogy a feladás időpontja igazolható legyen.

  A vásárló kötelezettségei elállás esetén

  Vásárló elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni cégünk székhelyére (9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

  Az elállás, felmondás joghatásai

  A vásárló elállása esetén cégünk haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vásárló a cégünk által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz cégünk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten beleegyezését adja. Az e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

  A visszatérítést cégünk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 4.  Szavatosság

  Cégünk hibás teljesítése esetén a vásárlót választás illeti meg az 1. pontban meghatározottak szerinti kellékszavatossági vagy 2. pontban meghatározott termékszavatossági igény érvényesítése között. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a vásárlónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárlásról kibocsátott számlát vagy nyugtát a vásárló bemutatja. Szavatossági és jótállási igényét a vásárlónak a korábban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kell jeleznie cégünknek.

  1.  

   Kellékszavatosság

   A vásárló a vásárlástól számított 2 éven belül kellékszavatossági igényt érvényesíthet cégünk hibás teljesítése esetén.

   A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem használható rendeltetésszerűen.

   A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a cégünkkel közölni, azzal, hogy a felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős. A vásárlástól számított két éves elévülési határidőn túl azonban kellékszavatossági jogait a vásárló már nem érvényesítheti.

   Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a vásárlást követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
   A vásárlástól számított hat hónapon belül tehát a vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl egyetlen feltétele, hogy a vásárló igazolja, hogy a terméket cégünktől vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   A vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt munkanapon belül elvégezze.

   Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

   A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget azonban neki kell megfizetnie, kivéve, ha az áttérésre cégünk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek cégünket terhelik.

   Ha a termék meghibásodásában a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha cégünk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

   Ha a vásárló a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  2.  

   Termékszavatosság

   A vásárló a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül termékszavatossági igényt érvényesíthet cégünk hibás teljesítése esetén. E határidő elteltével ezen jogosultságát elveszti.

   Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát cégünkkel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

   A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

   A vásárló cégünktől kijavítást, kicserélést kérhet, tehát pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód.

   Cégünk kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

   Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét azonban érvényesítheti.

 5.  Jótállás

  Cégünket az általa forgalmazott egyes termékekre vonatkozóan a 2013. évi V. törvény és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási, illetve más termékekre vonatkozóan önkéntes jótállási kötelezettség terheli (lásd: termékhez biztosított jótállási jegy).

  A jótállás időtartama 1 év, mely a termék vásárlásának napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  Cégünk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  A vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy ha az cégünk számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Cégünk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt munkanapon belül elvégezze.

  Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát cégünk költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

  A vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, cégünk a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot –számlát vagy nyugtát – a vásárló bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik őt.

 6.  Jogérvényesítési lehetőség

  1.  

   Panasz

   Termékeinkkel vagy cégünk tevékenységével kapcsolatos panaszaival a vásárló szóban, vagy írásban fordulhat hozzánk.

   1.  

    Szóbeli panasz

    Szóbeli panaszát a vásárló a következő elérhetőségeken adhatja elő:

    Telefonon: 96/512-520
    Hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 8-14 óráig

    Pénzügyi vagy számlázási kérdésekben a következő számon:
    96/512-512, 5-ös gomb

    Műszaki jellegű kérdés, probléma esetén:96/512-512, 2-es gomb

    Visszáruval kapcsolatos kérdések esetén:96/512-512, 3-as gomb

    Személyesen:

    Telephelyünkön (9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.) hétfőtől csütörtökig: 8.00 - 16.30 óráig, pénteken: 8.00 - 13.30 óráig.

    A telefonon közölt szóbeli panaszt egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a vásárlóval is közli cégünk.

    A szóbeli panaszt cégünk azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

    • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja,
    • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a vásárlónak.

   2.  

    Az írásbeli panasz

    Írásban a vásárló panaszát az alábbi elérhetőségekre küldheti meg:

    Levélben:
    9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.

    Telefaxon:
    +36 96/512-522
    A nap 24 órájában, hétvégén, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon is jelezheti észrevételeit.

    Weboldalunkon:
    Weboldalunkon kódjának használatával is lehetősége van elektronikus üzenet formájában jelezni problémáit, észrevételeit cégünk felé.

    Elektronikus levélben:
    webaruhaz@somogyi.hu címen

    Az írásbeli panaszt cégünk a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszolja, és intézkedik annak közlése iránt.

  2.  

   Bejegyzés a vásárlók könyvébe

   A vásárlók könyvébe tett, a cégünknek, illetve a cégünk érdekében vagy javára eljáró személynek az áru vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panasz írásbeli fogyasztói panasznak minősül, melyet a fentiek szerint harminc napon belül kell megválaszolnia és közölnie cégünknek.

   A vásárlóknak lehetősége van továbbá cégünk működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat is bejegyezni a vásárlók könyvébe.

  3.  

   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   Amennyiben a cégünk és a vásárló között felmerült fogyasztói jogvita a fentiek szerint nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

   1.  

    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

    Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

   2.  

    Békéltető testület

    A békéltető testület hatáskörébe tartozik az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a vásárlót megillető jogokkal és az őt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

    A vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, ennek hiányában a cégünk székhelye szerint illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületnél, vagy erre irányuló kérelme alapján az előzőek helyett a kérelmében megjelölt békéltető testületnél kezdeményezheti a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezését.

    Győr-Moson-Sopron Megyei KIK mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:
    Cím:  9021 Győr, Szent István út 10/a.
    Tel: 96/520-217
    Fax: 96/520-218
    E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére egy alternatív vitarendezési fórum közreműködésével, az európai online vitarendezési platformon keresztül is sor kerülhet. A platform az alábbi linkre kattintva (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) érhető el, a vásárlónak a használni kívánt nyelv kiválasztását követően itt van lehetősége annak igénybevételére.

    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

    Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
    Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
    Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
    Tel: 1/488 2186
    Fax: 1/488 2131
    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   3.  

    Bírósági eljárás

    A vásárló a fentieken túl jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

loading...